Pokumaa külastusprogrammid

Trüki

Kõiki programme on võimalik tellida nii eesti, inglise, vene kui saksa keeles. Läti keel võimalik programmidel "Kuidas õppida vaatama?" ja "Lähem tutvus pokukojaga".

Vajalik eelnev kokkulepe - eestikeelsetel programmidel 3 päeva, võõrkeelsetel 5-7 tööpäeva.

 

Neli Pokumaa programmi on tunnustatud EHE märgisega.
EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) on ökoturismi kvaliteedimärgis
, millega tunnustatakse ja turundatakse loodussõbralikke ja keskkonnasäästlikke maapiirkonnas pakutavaid turismitooteid ja -teenuseid.
Tunnustatud turismiteenuseid iseloomustavad ehedad elamused ja pärandkultuuri väärtustamine.


KUIDAS ÕPPIDA VAATAMA? 

Sisaldab mõnusat väikest matka Padasoomäel ja matkamängurajal, muidugi koos retkejuhiga, kes õpetab vaatama, märkama ja hindama ümbritsevat nii, nagu tegi seda omal ajal Edgar Valter.

Kestus: 45–60 min
Maksimaalne osalejate arv: kuni 25 inimest
Maksumus: 30+km €/grupp, võõrkeelne giid 35+km €/grupp, lisanduvad Pokumaa külastuspiletid.
Soovi korral võib lisaks tellida toitlustuse (pannkook, kama või soe söök).

Tegevus toimub õues, seega valige kindlasti sobiv riietus ja mugavad jalatsid vastavalt ilmale!

Lasteaed: toetab õppe- ja kasvatustegevust valdkonnas „Mina ja keskkond“.
Kool: toetab riikliku õppekava läbivat teemat „Keskkond ja säästev areng“ ning loodusõpetuse ainekava.


LÄHEM TUTVUS POKUKOJAGA 

Sisaldab giidi juhendamisel avastusretke Pokukojas.
Teemad: Pokumaa teemapargi loomine, lühiülevaade Edgar Valteri elust ja loomingust, Pokukoja ehituse ja sisustuse tutvustus.

Kestus: 45–60 min
Maksimaalne osalejate arv: kuni 25 inimest
Maksumus: 30+km €/grupp, võõrkeeles 35+km €/grupp 
Lisanduvad Pokumaa külastuspiletid.
 

POKUDE MEISTERDAMINE
Kestus: kuni 30 min
Maksumus grupile: 1 €/poku, lisanduvad Pokumaa külastuspiletid.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


POKUMAA KESKKONNAHARIDUSLIKUD PROGRAMMID 

NB! Palume ette tellida! Nende pakettide
korral eraldi Pokumaa külastuspiletit osta pole vaja.

MILLEST KõNELEVAD METSAD?

Sihtgrupp: 
a) Algkool ja lasteaia vanemad rühmad; 
b) põhikooli õpilased, kel taustal juba põhiteadmised loodusest.
Grupi suurus: kuni 25 last/noort ja 2 saatjat, suuremate gruppide puhul võimalik läbi viia kaks paralleelset programmi.

Tegevuste kirjeldus
• Imetleme liikide koostööd ja erinevaid metsatüüpe
• Tutvustame Pokumaa püsimetsa kujunemise lugu
• Uudistame kodumaisest puidust tehtud tarbeasju

Pokumaal valmis 2016. aasta kevadel metsaõpperada koos teadmisi kinnistavate infotahvlite ja suureformaadilise, erinevaid metsatüüpe hõlmava metsapuslega. Programm toetab VI klassi loodusõpetuse ainekava, aga annab ka teistele põhikooli lastele võimaluse teoreetiliste teadmiste kinnistamiseks koos loodusgiidiga.

Programm sisaldab: erinevate metsatüüpide ja tunnusliikide tundmaõppimist looduses, püsimetsa kujundamise-kujunemise ja liigilise mitmekesisuse vajalikkuse tutvustamist, teadmiste testimist metsapusle juures, puidu omaduste ja eriliigilisest puidust tarbeesemete tundmaõppimist (Meelis Kihulase tööde näitus), Pokukoja kui unikaalse puitehitisega tutvumist ning lõpetuseks ise puidust millegi meisterdamist (erinev puitmaterjal Pokumaa metsadest). Programm sisaldab teepausi, õpilased võivad pirukad-võileivad ise kaasa võtta.

Toimumisaeg: sept-okt ja aprill-mai
Vahendid:
Läbiviijate poolt
Programmi pikkus:
2,5 tundi
Programmi maksumus: Eestikeelne programm 140€. Venekeelne programm 150€

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ÕUESÕPPEMÄNGUD TALUMAASTIKUL 

Sihtgrupp:
a) Algkooli õpilased;
b) põhikooli õpilased, kel taustal juba põhiteadmised ajaloost ja loodusest.
Grupi suurus: kuni 25 last/noort ja 2 saatjat, suuremate gruppide puhul võimalik läbi viia kaks paralleelset programmi.

Tegevuste kirjeldus: Alustame Hauka talukoha õuesõppe- ja mängurajalt, kus läbime tunni aja jooksul erinevaid tegevuspunkte Sirje ja Georg Aheri loodud infotahvlitega rajal. Abivahenditeks on luubid, mõõdupaelad, värvikaart, pall, värvipliiatsid, peeglid jne. pikkus 1,5 tundi. Metsamatk mööda taimeõpperada Padasoomäe tallu (ca 500m), kus teeme tutvust talukultuuriga - õpime tundma taluhooneid, koduloomi ja taluõue taimi. Saab süüa kaasavõetud teemonna, juua lõkkel keedetud taimeteed ja pulga otsas saiakesi küpsetada. Kestus 1-1,5 tundi.

Soovi korral kiire ringkäik Pokukojas 0,5 tundi. 

Seos õppekavaga:
Toetab riikliku õppekava loodus- ja sotsiaalainete valdkonda: loodushoid, kodumaa tundmine, õpihuvi, koostöö, vaatlus- ja võrdlusoskus. Inimese meeled ja avastamine. Asjad ja materjalid. Aastaajad: Aastaaegade vaheldumine looduses seoses soojuse ja valguse muutustega. Taimed, loomad ja seened erinevatel aastaaegadel. Minu kodukoht Eestis: Kodukoha loodus, taluaed, taimed ja loomad. Organismid ja elupaigad: Maismaataimed ja -loomad. Inimene: Inimese seosed loodusega erinevates elupaikades. Ilmastikunähtused: Soe ja külm ilm. Organismide rühmad ja kooselu: Taimed. Loomad. Rütmika ja liikumine: Sportlikud meeskonnamängud.


Kasutatavad õppemeetodid: vaatlused, osalusõpe, praktilised tegevused, loovtegevused
Õpitulemus: erinevate meelte kasutamisoskus, mõõtmised maastikul, seoste leidmine, meeskonnatöö arendamine.

Toimumisaeg: sept-okt ja aprill-mai
Vahendid: 
Läbiviijate poolt
Programmi kogupikkus: 
2,5 tundi
Programmi maksumus: Eestikeelne programm 140€. Venekeelne programm 150€.

PS: Soovitus programmist osavõtjale: jalga veekindlad jalanõud (rajad on ka rohu sees) ja ilmaoludele vastav riietus!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


SAAME POKUDEGA SÕBRAKS 

 
Kirjeldus
Programmi kestel jooksul tutvume looduslike pokude ja muinasjutu-pokudega. Räägime pokuraamatu tegelastest ja Edgar Valterist. Matkame metsas, vaatleme puid ja taimi, uurime loomade tegutsemisjälgi ning saame tuttavaks Pokumaal elavate koduloomadega. Räägime aastaaegadest ja nende vaheldumisest looduses.

Sihtgrupp: 4-7 aastased lasteaialapsed ja 1. kooliaste
Programmi läbiviimise aeg:
September, oktoober, aprill, mai
Grupi suurus: Kuni 25 last + 2 saatjat, suuremate gruppide puhul võimalik läbi viia kaks paralleelset programmi.
Programmi pikkus: 2,5 tundi

Eesmärk ja seos õppekavaga: Õppida silmaga nähtavalt, kõrvaga kuuldavalt ja käega katsutavalt (Valter 2002:7). Toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut. Kujundada vaatlusoskust, rikastada fantaasiat, õpetada loodust tundma ja hoidma. Lapse arendamine ja kasvatamine lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate teemade kaudu. Looduskeskkond (puhas vesi, õhk, ümbrus). Aastaajad: aastaaegade vaheldumine, muutused taime- ja loomariigis. Inimene ja loodus: loodushoid. Kodukoha loodus: rohttaimed, puud. Taimed: taimede areng seemnete idanemisest viljade valmimiseni, erinevad kasvukohad.

Vahendid: Läbiviijate poolt
Riietus: Palume valida metsaretkeks sobiv riietus ja jalanõud (kummikud).
Söömine: Õpilastel kaasa võtta oma jook ja söök. Soovi korral saab lisatasu
eest Padasoomäe talukohas pannkooki ja teed või morssi (ettetellimisel).
Programmi maksumus: Eestikeelne programm 130€. Venekeelne programm 140€.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

PÜSIMETS JA INIMENE. LOODUSSÕBRALIK METSANDUS POKUMAAL

Sihtgrupp:

a) III kooliaste- 7.-9. klass
b) Gümnaasiumiõpilased
c) Täiskasvanud

Tegevuste kirjeldus: Programmi käigus teeme pika ja põhjaliku tiiru Pokumaa metsades. Külastame erinevaid raiealasid: vaatame püsimetsana majandatavaid metsi, samuti uudistame maastikku, kus on tehtud lageraie ja analüüsime koos asjatundjaga, mis metsaga pärast sellist raiet juhtub.
Vaatame metsa, mis on kasvanud vana põllu peale ning kuidas seda on hooldatud. Piilume sisse vanasse põlismetsa, kus kunagi raieid teha ei plaanita. Vaatame, millised metsad kasvavad pokude märgades elukohtades. Näeb ka seda, mis juhtub metsaga siis, kui torm on selle pikali lükanud. Programm annab põhikooli ja keskkooli õpilastele ning tegelikult ka erametsaomanikele võimaluse metsaalaste teadmiste omandamiseks ja kinnistamiseks koos asjatundliku loodusgiidiga.


Seos õppekavaga: Õpilane mõistab, milliseid hüvesid saab inimene metsast ning milliseid väärtusi metsad endas sisaldavad. Märkab, millistel viisidel majandatakse metsa, milline näeb välja püsimets ja mis juhtub siis, kui tehakse lageraie. Teab metsa majandamisega seotud põhimõisteid (metsamajandamiskava, lageraie, valgustusraie, hääl jne).Teab, millist rolli täidab puit inimese elus praegu ning millist rolli on see täitnud minevikus. Oskab näha metsas surnud puitu ning sellega seotud metsaliike.
Väärtustab metsade elurikkust ja mõistab selle tähtsust.


Programmi pikkus: 2,5 tundi
Osalejate arv: kuni 20 inimest
Riietus: Palume valida metsaretkeks sobiv riietus ja jalanõud, nt kevadel ja sügisel matkajalanõud või kummikud.
Programmi maksumus: 150€
Toimumisaeg: Aastaringselt. Programmi on võimalik tellida alates sügis 2019.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

POKUMAA PÄRIMUSPROGRAMMID 

Pärimusprogrammid toimuvad Padasoomäe talus, soovi korral võru keeles. Sihtgruppideks on keskmine ja vanem kooliaste ning täiskasvanud.
Nende programmide broneerimisel tuleb soetada eraldi ka külastuspiletid.

SANNAPÄIV

Saunapäeval näevad lapsed suitsusauna kütmist, saavad teada, kuidas on saun ehitatud, missuguse puuga teda köetakse, kui tähtis koht on saun ajalooliselt olnud. Sauna tuulutamise aja sisse mahub veel metsaretk, puutöö ja tubaseid toimetusi: kama jahvatus, ühine lõunasöögi valmistamine jm.
Programmis osalejad saavad sauna kaasa kase-, ürdi-, tamme- või kadakaviha, tõrvaseebi ja saunalinad.

Eesmärk on harida noori elava pärimuskultuuri keskkonnas – loengut ei peeta, küll aga on jutud taustaks kõigile ühistele toimetustele. 


Programmi pikkus: 6-7 tundi
Osalejate arv: 10-15 inimest
Programmi maksumus: 200 €

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


KAMAKÕRD

Kamategu Padasoomäel viib meid tagasi aega, mil see talu ehitati ning põllu- ja metsatöid tehti käsitsi ja/või hobusega. Õpime tubastes tingimustes tundma viljade ja söögiriistade võrukeelseid nimetusi ja käsiveskiga kama jahvatama. Muidugi saab omavalmistatud kamajahust ka maitsva suutäie.

Programmi pikkus: Kamategu kestab umbes tund aega. Vajalik ettetellimine.
Osalejate arv kuni 20 inimest
Maksumus: 60 €